Program nauczania

Edukację przedszkolną opieramy na programach wydawnictwa WSiP "PLANETA DZIECI" dla trzylatków i "PLAC ZABAW" dla dzieci starszych. 

Planeta dzieci to nowy cykl do wychowania przedszkolnego, zbudowany wokół idei wychowania przez wartości. Częścią cyklu jest Kącik Dobrego Startu według prof. M. Bogdanowicz – program wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci. Ćwiczenia w cyklu wspierają rozwój społeczny, kształtują umiejętności matematyczne i rozwijają motorykę małą.

Plac zabaw to nowoczesny cykl do wychowania przedszkolnego stworzony w oparciu o zapisy podstawy programowej. Kompleksowa oferta materiałów dla nauczycieli trzylatków, czterolatków, pięciolatków i sześciolatków zbudowana jest na czterech filarach wynikających bezpośrednio z czterech obszarów wyróżnionych w podstawie programowej: ruchu, emocjach, bezpieczeństwie i doświadczaniu. Cykl kierowany jest do nauczycieli poszukujących spójnej koncepcji edukacyjnej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nauczycieli, dla których oczywisty jest edukacyjny charakter zabawy, którzy chcą wspierać dziecko we wszechstronnym rozwoju i nauce, rozbudzać w nim pasje i chęć samodzielnego poznawania, odkrywania świata.

 

Edukacja językowa

To już! Najlepsza pora, żeby obudzić w dzieciach wyobraźnię językową wesołym: Hello! Przedszkolaki doskonale sobie radzą z nauką nowych słówek i prostych angielskich zwrotów, zwłaszcza jeśli poznają je poprzez zabawę. Rymowanki, piosenki, taniec, prace plastyczne to ich żywioł, a zarazem najskuteczniejszy sposób na przyswajanie języka obcego. Swoboda, z jaką maluchy po kilkunastu zajęciach obcują z angielskim jest imponująca.

3–5 lat - Językowy budzik!

Program kursów dla przedszkolaków dostosowany jest do ich wieku, poziomu, możliwości oraz naturalnego tempa nauki. Przedszkolaki doskonale radzą sobie z nauką nowych słówek i prostych angielskich zwrotów, zwłaszcza, jeśli poznają je poprzez zabawę. Rymowanki, piosenki, taniec, prace plastyczne - to ich żywioł, a zarazem najskuteczniejszy sposób na przyswajanie języka obcego. Swoboda, z jaką maluchy po kilkunastu zajęciach obcują z angielskim jest imponująca.

 6 lat - Odpalamy rakietę!

Kurs przeznaczony dla dzieci w wieku 6 lat bazuje na intensywnym programie nauczania, zakładającym opanowanie bogatego słownictwa i umiejętności, komunikacji w języku angielskim. Rozwijają w uczniach zdolność rozumienia ze słuchu, czytania globalnego, pisania, a z czasem swobodnej wypowiedzi. Za sprawą supermocy Early Stage, każde zajęcia są ciekawe i maksymalnie angażujące uwagę uczniów.

Nasi mali uczniowie chętnie angażują się w zajęcia. Dlaczego? Bo wszystkimi językowymi doświadczeniami mogą się dzielić z innymi dziećmi. Budowanie zespołu skłania rówieśników do współdziałania, wciąga w zabawy językowe, wzbudza pozytywne emocje, a w konsekwencji zapewnia dzieciom optymalne warunki do przyswajania języka.

Rodzic będzie informowany o postępach dziecka poprzez:

• bieżący kontakt z lektorem
• oceny opisowe semestralne i na koniec roku;

Materiały:  Podczas kursu każdy uczeń będzie miał do dyspozycji:

• podręczniki + 2 płyty
• dostęp do aplikacji muzycznej Early Stage
• materiały związane projektem międzynarodowym (śpiewnik, dostęp do platformy multimedialnej oraz muzykę projektową w aplikacji).

Czego nauczymy się Twoje dziecko podczas zajęć językowych?

Cele językowe:
• otworzy się na poznawanie języka angielskiego
• przyswoi krótkie piosenki, rymowanki oraz scenki sytuacyjne, prezentowane na zajęciach
• nauczy się reagować na proste komunikaty i polecenia w języku angielskim
• pozna 700 słówek w ciągu roku
• będzie ćwiczyć poprawną wymowę i intonację
• weźmie udział w autorskim przedstawieniu po angielsku

Cele pozajęzykowe:
• nauczy się współdziałać w grupie
• wzmocni poczucie własnej wartości i wiary w siebie
• doświadczy wielu pozytywnych emocji związanych z aktywnością na zajęciach oraz realizacją licznych projektów
• rozwinie kreatywność, muzykalność, zamiłowanie do wspólnego czytania książek
• zbuduje pozytywne skojarzenia związane z uczestnictwem w zajęciach dodatkowych, bez udziału rodziców
• doświadczy pełnego wsparcia ze strony nauczyciela prowadzącego

 

Źródło – https://www.earlystage.pl

 

Profilaktyka logopedyczna

W ćwiczeniach logopedycznych wspieramy prawidłowy rozwój mowy dzieci. Profilaktyka logopedyczna jest skorelowana z programem edukacji językowej i stanowi jej uzupełnienie.

Poprzez atrakcyjne dla dzieci zabawy kształtujemy poprawne nawyki związane z sytuacją mówienia. Indywidualne podejście do każdego dziecka umożliwia nam dokładne zdiagnozowanie potrzeb i dobór ćwiczeń przynoszących najlepsze efekty.

Specjalista logopeda na początku każdego roku przedszkolnego przeprowadza badania przesiewowe, wskazując rozwiązania korygujące. Wszystkie dzieci uczestniczą w grupowych zabawach logopedycznych. Na prośbę rodziców umożliwiamy terapię indywidualną w godzinach pracy przedszkola.

 

Warsztaty psychologa

W KRAINIE MAGII dzieci otaczane są opieką sprawowaną przez doświadczonego psychologa, który: realizuje indywidualną obserwację diagnostyczną, prowadzi konsultacje z nauczycielami oraz rodzicami, współtworzy systemy motywacyjne funkcjonujące w przedszkolu, uczestniczy w procesie opracowywania arkuszy obserwacyjnych
i diagnozy dzieci za ich pomocą, przede wszystkim jednak prowadzi grupowe zajęcia ogólnorozwojowe według programu autorskiego, których tematyka dotyczy emocji i zagadnień społecznych.

 

 

Rytmika

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością.

Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania
z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

 

  Edukacja matematyczna

Etap przedszkolny w życiu dziecka to czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości, które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedszkolaków i oczekiwaniom współczesnej edukacji stworzyliśmy w autorskie zajęcia z edukacji matematycznej "Matematyka dla smyka" w oparciu o elementy metody „Dziecięca matematyka w przedszkolu” prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej.

Matematyka w zabawie, to najlepszy sposób na naturalne przyswojenie podstaw z tej dziedziny nauki. Wystarczy od najmłodszych lat uczyć dziecko porównywania, klasyfikowania i orientacji przestrzennej, aby pokazać mu, że matematyka potrafi być przyjemną i ciekawą zabawą. Na zajęciach nie będziemy uczyć liczenia, ani terminologii matematycznej, będziemy  kształtować nawyki  logicznego myślenia poprzez spostrzeganie i klasyfikowanie przedmiotów czy zjawisk oraz stosunków między nimi istniejących. Podczas zajęć dzieci będą wykorzystywały niekonwencjonalne pomoce dydaktyczne stworzone przez siebie w przedszkolu lub przyniesione ze spaceru.

Zajęcia "Matematyka dla smyka" obejmą następujące kręgi tematyczne:

 • orientacja przestrzenna,
 • rytmy,
 • kształtowanie umiejętności liczenia,
 • wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia długości (stopa, kroki, łokieć, dłoń, patyk, sznurek, miara),
 • klasyfikacja,
 • zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia (ważymy lalki, piłki, misia i inne zabawki),
 • mierzenie płynów – pomaga dzieciom zrozumieć pojęcia: mniej – więcej.
 • intuicje geometryczne - kształtowanie pojęć geometrycznych,
 • konstruowanie gier przez dzieci;

 

Edukacja artystyczna

Oferujemy pełną gamę zajęć artystycznych (warsztaty plastyczne, techniczne, rytmikę, taniec towarzyski), podczas których każdy przedszkolak odnajdzie swoją pasję.

Zależy nam przede wszystkim na rozwijaniu indywidualnych talentów
i predyspozycji, wyrażaniu własnych uczuć językiem sztuki, pobudzaniu wyobraźni, kształtowaniu twórczej inwencji dziecka
i sprawności manualnej. Wzbudzamy w dziecku zainteresowanie sztuką poprzez poznawanie różnorodnych środków wyrazu artystycznego.

Często organizujemy wyjazdowe spotkania ze sztuką, np. do teatru. Dzieci biorą udział w przedstawieniach i koncertach, dzięki którym oswajają się z publicznymi występami i zasadami autoprezentacji.
Dostarczamy naszym podopiecznym akcesoria, materiały, narzędzia
i środki do swobodnej aktywności plastycznej, muzycznej oraz teatralnej.

 

  Kodowanie na dywanie

Zajęcia z kodowania z wykorzystaniem mat edukacyjnych w ramach ogólnopolskiego programu Uczymy dzieci programować.

Kodowanie. Co to właściwie jest?

 • formułowanie problemów,
 • rozwijanie umiejętności planowania,
 • zbieranie danych,
 • rozkładanie na części,
 • rozpoznawanie schematów,
 • abstrahowanie i tworzenie modeli,
 • tworzenie algorytmów,
 • wykrywanie i diagnozowanie błędów,
 • zrozumiałe i skuteczne komunikowanie się,
 • ocenianie,
 • wyciąganie wniosków

 

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej oraz korekcyjnej realizowane w KRAINIE MAGII, wpływają na sprawność fizyczną naszych dzieci oraz korygowanie złych nawyków związanych z nieprawidłową postawą czy płaskostopiem.

Gimnastyka korekcyjna jest skierowana głównie do dzieci w wieku przedszkolnym nie wymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego, Kompensacja, czyli zapobieganie i korektywa - leczenie wchodzą w skład edukacji zdrowotnej i ruchowej zawartej
w programach wychowania przedszkolnego.

 

 

Taniec

Zajęcia taneczne (taniec towarzyski i nowoczesny) zwiększają świadomość własnego ciała, poprawiają koordynację, wzmacniają kondycję, rozwijają mięśnie i uelastyczniają ciało. Pozwalają zgromadzić pozytywną energię jednocześnie korygując postawę
i ucząc elegancji ruchów.

Taniec jest sposobem wyrażania siebie oraz okazywania swoich uczuć i emocji. Raz w tygodniu przedszkolaki z KRAINY MAGII tańczą pod okiem profesjonalnego instruktora.